Komentarai 3 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2016 m. Lapkričio 28 d. Biržos apžvalga

2016 m. Lapkričio 28 d. Biržos apžvalga 2016 m. Lapkričio 28 d. Biržos apžvalga

Pirmadienį Baltijos rinkose ir estiškos, ir latviškos, ir lietuviškos akcijos prisidėjo prie milijoninės apyvartos. Kainos keliavo į skirtingas puses.
Labiausiai kilo latviškos akcijos. Pats indeksas šiandien pakilo net 1.62%. Tuo tarpu Talino akcijų indeksas krito 0.16%.

 


1 pav. AUGA Group, AB gavo 2016 m. lapkričio 21 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimą Nr. 241-226 (toliau tekste – Sprendimas), kuriuo yra įpareigota paskelbti tokio turinio pranešimą:
Skirti AUGA group, AB, 3 000 (trijų tūkstančių) eurų baudą už privalomo Lietuvos banko nurodymo nevykdymą.
Įpareigoti AUGA group, AB, užtikrinti, kad UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis AUGA group, AB, įstatinio kapitalo, tikroji vertė būtų iš naujo nustatyta pagal Akcinių bendrovių įstatymo ir Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimus, įvertinant iki AUGA group, AB, akcijų apmokėjimo UAB „eTime invest“ akcijomis dienos buvusias reikšmingas aplinkybes, kad UAB „eTime invest“ tikroji vertė atitiktų 3 TFAS reikalavimus. Nustačius, kad AUGA group, AB, akcijos yra nevisiškai apmokėtos, užtikrinti, kad ne vėliau nei iki 2017 m. kovo 1 d. ši situacija būtų retrospektyviai ištaisyta pagal teisės aktų reikalavimus.
Laikydamasi skaidrumo ir informacijos prieinamumo kriterijų, Bendrovė poreikiui esant, ateityje informuos apie tolesnius savo veiksmus dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimo.


2 pav. TEO LT, AB dukterinė įmonė UAB „Lintel“ planuoja atsisakyti išorinių klientų aptarnavimo paslaugų teikimo, o visas pajėgas nukreips „Teo“ įmonių grupės klientų patirties ir aptarnavimo kokybės stiprinimui. Mokamos informacijos paslauga telefonu 118 išliks ir bus toliau plėtojama naujais kanalais internetu.
„Lintel“ nuotolinio aptarnavimo paslaugomis, tokiomis kaip informacijos teikimas ir klientų aptarnavimas trumpaisiais telefonų numeriais, naudojosi bankų, mažmeninės maisto produktų ir degalų prekybos, draudimo, logistikos ir telekomunikacijų srities įmonės. Paslaugų teikimas bus stabdomas pagal sutartyse su klientais numatytas sąlygas per 1–3 mėnesius.
Taip pat planuojama pakeisti UAB „Lintel“ pavadinimą į Telia Customer Service LT, UAB. Tai numatyta įgyvendinti kartu su siūlomu „Lintel“ valdančios Bendrovės pavadinimo keitimu į Telia Lietuva, AB.
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Radviliškyje, Šiauliuose ir Panevėžyje esančiuose „Lintel“ kontaktų centruose dirba apie 600 klientų aptarnavimo specialistų, iš jų apie šeštadalis aptarnavo išorės klientus. Dėl planuojamos veiklos reorganizacijos darbuotojų skaičius nesikeis.


3 pav. AB „Amber Grid“ 2016 m. 9 mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:
• 2016 m. 9 mėnesių pajamos – 47,0 mln. Eur (2015 m. 9 mėnesių – 37,9 mln. Eur);
• 2016 m. 9 mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 16,3 mln. Eur (2015 m. 9 mėnesių – 7,4 mln. Eur);
• 2016 m. 9 mėnesių grynasis pelnas – 14,3 mln. Eur (2015 m. 9 mėnesių – 9,5 mln. Eur).
2016 m. 9 mėnesių pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė 28,7 mln. Eur, palyginus su 2015 m. 9 mėnesių (18,9 mln. Eur) padidėjo 52 proc.
AB „Amber Grid“ skelbia 2016 m. rugsėjo 30 d. neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.


4 pav. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.
2016 m. lapkričio 25 d. įvykusiame Bendrovės valdybos posėdyje, atsižvelgiant į 2016 m. lapkričio 25 d. posėdžio metu pateiktą Bendrovės stebėtojų tarybos nuomonę, AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos pirmininke ir generaline direktore buvo išrinkta Bendrovės valdybos narė Dalia Andrulionienė.
Bendrovė primena, kad iš Bendrovės generalinio direktoriaus pareigų atšaukus Liudą Liutkevičių, nuo 2016 m. lapkričio 4 d. Bendrovės valdybos sprendimu Dalia Andrulionienė laikinai ėjo Bendrovės generalinės direktorės pareigas.
Bendrovės valdyboje be Dalios Andrulionienės šiuo metu dirba Finansų ir administravimo tarnybos direktorius Augustas Dragūnas, Tinklų vystymo tarnybos direktorius Rytis Borkys ir Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius Dalius Svetulevičius.
Atranka į Bendrovės Paslaugų tarnybos direktoriaus poziciją ir valdybos nario pareigas bus paskelbta artimiausiu metu.
Apie priimtus sprendimus dėl valdybos nario išrinkimo Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) lapkričio 28 d. paskelbė Bendrovės valdybos sprendimu lapkričio 22 d. patvirtintas naujas elektros energijos persiuntimo paslaugų ir visuomenines elektros kainas, kurios galios 2017 metais.
ESO elektros kainas perskaičiavo po to, kai VKEKK pakeitė elektros energijos kainos dedamąsias.
Bendrovė nuo 2017 m. pasiūlė taikyti vidutiniškai 8,3 proc. mažesnes visuomenines elektros kainas privatiems klientams. Verslo klientams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų, 2017 metais persiuntimo paslaugos kainas ESO pasiūlė mažinti vidutiniškai apie 14,9 proc., iš žemosios įtampos tinklų – 14,3 proc. Konkrečių klientų išlaidų pokytis už elektros energiją ir jos persiuntimo paslaugą gali skirtis.
Bendrovė pažymi, kad VKEKK priėmus sprendimus dėl VIAP biudžeto ir visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos koregavimo, paskelbtos paslaugų kainos gali būti koreguojamos.


5 pav. Grindeks 9 mėn. pajamos augo 14%, grynasis pelnas augo 66%.


6 pav. Per devynis 2016 metų mėnesius „Litgrid“ Grupės pajamos buvo 123,1 mln. eurų - 69 proc. didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Grupės grynasis pelnas augo 3,5 karto ir buvo 12,4 mln. eurų. Geresnius finansinius rezultatus labiausiai lėmė išaugusios perdavimo paslaugų, naujų gamintojų prijungimo, kitos veiklos bei perkrovų pajamos.
Didžiausią grupės pajamų dalį - 40 proc. visų pajamų - sudarė pajamos už elektros energijos perdavimą. Išaugus perduotos elektros energijos kiekiui ir kainai, šios pajamos padidėjo daugiau nei trečdaliu iki 49,7 mln. eurų. Ženklų pajamų augimą lėmė ir pradėtos eksploatuoti elektros jungtys „NordBalt“ ir „LitPol Link“ bei sklandus viso elektros perdavimo tinklo darbas.
Grupės sąnaudos 2016 metų sausį-rugsėjį buvo 108,1 mln. eurų, 58 proc. didesnės lyginant su tuo pačiu 2015-ųjų periodu. Sąnaudų augimui ženklią įtaką turėjo pradėtos eksploatuoti naujos elektros jungtys: augo balansavimo elektros, sisteminių paslaugų, technologinių nuostolių kompensavimo poreikiai.
2016 m. devynių mėnesių Grupės EBITDA buvo 36 mln. eurų. Lyginant su tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu, EBITDA padidėjo 14,5 mln. eurų arba 68 proc. Augo ir metiniai kapitalo bei turto grąžos rodikliai: jie atitinkamai padidėjo nuo 1,9 proc. ir 0,7 proc. iki 6,6 proc. ir 3,5 proc.
„Toliau siekiame geresnių veiklos rezultatų mažindami ne tik veiklos sąnaudas, bet ir efektyviau valdydami įmonės turtą, augindami darbuotojų kompetenciją ir atsakomybę siekiant iškeltų tikslų įgyvendinimo“, - sako „Litgrid“ Finansų departamento direktorius Rimantas Busila.
„Litgrid“ investicijos per devynis mėnesius siekė 30 mln. eurų. Jos beveik po lygiai padalintos strateginių elektros energetikos projektų įgyvendinimui ir perdavimo tinklo rekonstrukcijai ir plėtrai.
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


7 pav. 2016-11-28 Lietuvos bankas sprendimu nr. 241-229 patvirtino AB „Vilniaus degtinė“ (įmonės kodas 120057287) akcininko Marie Brizard Wine & Spirits oficialaus siūlymo cirkuliarą, kuriuo akcininkas siekia supirkti likusias AB „Vilniaus degtinė“ akcijas.
Oficialaus siūlymo kaina yra 0,432 euro (keturi šimtai trisdešimt dvi tūkstantosios euro) už 1 (vieną) paprastąją vardinę 0,29 euro (29 euro centų) nominalios vertės AB „Vilniaus degtinė“ akciją (vertybinių popierių ISIN kodas LT0000112450). Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia 2016-12-02, pabaiga: 2016-12-15.


8 pav. AB „Vilniaus baldai“ valdyba patvirtino gruodžio 20 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus.
1. Konsoliduotas metinis pranešimas.
Sprendimo projektas:
1.1. Supažindinti su akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
2. Auditoriaus išvada.
Sprendimo projektas:
2.1. Supažindinti su Auditoriaus išvada.
3. Bendrovės finansinių ataskaitų už 2016 metus, pasibaigusius 2016 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
3.1. Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ finansines ataskaitas už 2016 metus, pasibaigusius 2016 m. rugpjūčio 31 d.
4. Konsoliduotų finansinių ataskaitų už 2016 metus, pasibaigusius 2016 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
4.1. Patvirtinti konsoliduotas akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ finansines ataskaitas už 2016 metus, pasibaigusius 2016 m. rugpjūčio 31 d..
5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
5.1. Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą:
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 3 023 764 EUR
Grynasis 2016 metų, pasibaigusių 2016 m. rugpjūčio 31 d., pelnas 3 237 730 EUR
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2016 metų, pasibaigusių 2016 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai) 21 064 EUR
Paskirstytinas rezultatas 6 282 558 EUR
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą -
Pelno paskirstymas į kitus rezervus -
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti* 1 049 292 EUR
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams 90 000 EUR
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus 5 143 266 EUR
*Vienai vardinei akcinei paskirstoma po 0,27 EUR dividendų.


9 pav. Rokiškio sūrio pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


10 pav. Vilkyškių pieninės pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2016 12 14 08:37     #36233
 advice here
The fun never ends with games featuring 


2016 12 25 14:51     #36265
 

I really like your page and the of the author's style . I always looking for your new posts. Thank you, I really like it, it is useful  prayer times

2016 12 25 14:51     #36266
 

I really like your page and the of the author's style . I always looking for your new posts. Thank you, I really like it, it is useful  prayer times

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2018 Tipro Group UAB