Komentarai 2 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2016 m. Kovo 30 d. Biržos apžvalga

2016 m. Kovo 30 d. Biržos apžvalga 2016 m. Kovo 30 d. Biržos apžvalga

Na va, nei Olympic Entertainment Group, nei Šiaulių banko pozicijose šiandien tiesioginių sandorių nebuvo, tai prekyba buvo sekli, kaip seniai jau bebuvo.
Vilniaus biržoje po truputį ryškėja flagmanas. Šiaulių banko akcijos jau seniai taikosi į šią poziciją.
O ir naujienų, galinčių išjudinti rinką, šiandien visiškai nebuvo. Tik Agrowill paskelbė, kad užsiims technologijomis šalia ūkininkavimo. Čia jums ne prie Seimo piketuoti...
Priešingai nuo optimizmo pasaulio rinkose, Baltijos biržose sukiojosi meškos. Tik Rygos akcijų indeksas, sekdamas jau seną tradiciją, pasuko priešinga kryptimi ir pakilo 0.86%.


1 pav. Ekologinio ūkininkavimo modelį pasirinkusi AB „Agrowill Group“ steigia Inovacijų ir technologijų plėtros skyrių, kuriame bus kuriamos ir plėtojamos tokio modelio diegimui ir tobulinimui reikalingos technologijos. Šio padalinio specialistai tobulins specialiai ekologinei žemdirbystei skirtus padargus, rengs specializuotų karvių ir paukščių fermų projektus, atliks dirvožemio kokybės tyrimus, plėtos biodujų pritaikymo tausojančiai ekologinei ūkininkystei projektus.
Padalinyje jau dirba 4 specialistai, o iš viso ketinama įdarbinti iki 10 įvairaus profilio mokslininkų ir inžinierių. Įgyvendinant projektus bus bendradarbiaujama su mokslo įstaigomis, Lietuvos ir užsienio tyrimų centrais, specializuotomis įmonėmis.
„Tokio padalinio poreikis atsirado iš karto, kai tik realiai pradėjome įgyvendinti ambicingą transformacijos projektą. Ekologinės žemės ūkio technologijos sparčiai plėtojamos, tačiau šioje srityje dar yra nemažai baltų dėmių, todėl kai kuriuos uždavinius teks spręsti patiems. Jau šiandien žinome, ko mums reikia, didžiausias iššūkis šiuo metu - suburti tinkamą komandą “, - sakė „Agrowill Group“ generalinis direktorius Linas Bulzgys .
Pasak jo, ne visas technologijas galima tiesiog nusipirkti, ekologinis ūkininkavimas yra jautrus vietos dirvožemio ir klimato specifikai, todėl reikalingi specialistai, galintys tokias technologijas sukurti arba adaptuoti Lietuvai. Be to, „Agrowill Group“ diegiamas tausojančio ūkininkavimo modelis turi nemažai unikalių elementų, todėl bendrovės specialistams kai kurias technologijas ir procesus teks kurti ant švaraus lapo.
Praėjusių metų rugsėjį „Agrowill Group“ tapo oficialiu Vokietijos bendrovės „Treffler“ atstovu Baltijos šalyse. Ši bendrovė kuria ir gamina išimtinai ekologinei žemdirbystei skirtus padargus.


2 pav. 2016 m. kovo 30 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pagal darbotvarkės klausimus atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:
Dėl konsoliduoto metinio pranešimo.
Susipažinta su konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama).
Dėl audito įmonės išvadų.
Išklausytos nepriklausomo auditoriaus išvados (pridedama).
Dėl stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.
Išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.
Dėl 2015 metų finansinių ataskaitų tvirtinimo.
Patvirtintas 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).
Dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.
Patvirtintas banko pelno (nuostolių) paskirstymas(pridedama).
Pelno paskirstyme numatyta mokėti dividendus: 0,002 euro (0,69%) vienai paprastajai vardinei 0,29 euro nominalios vertės akcijai.
Dėl įstatinio kapitalo didinimo iš banko lėšų.
Nuspręsta padidinti banko įstatinį kapitalą 18.245.276,34 euro iš nepaskirstytojo pelno, išleidžiant 62.914.746 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas. Išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje jų turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei (po 20 %).
Dėl įstatų pakeitimų.
Nuspręsta:
Pakeisti banko įstatų 3.5 punktą ir išdėstyti jį taip:
„3.5 Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 109.471.658,33 (šimtas devyni milijonai keturi šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni ir trisdešimt trys šimtosios) euro. Jis padalintas į 377.488.477 (tris šimtus septyniasdešimt septynis milijonus keturis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro.“
Pakeisti banko įstatų 7.1 punktą ir išdėstyti jį taip:
„7.1. Banko Stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis Banko veiklos priežiūrą. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Tarybą, sudaromą iš 7 (septynių) narių, renka Susirinkimas. Renkant Tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų Tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkai skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrinkti bus daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Taryba renkama 4 metams.“
Pakeisti banko įstatų 11.1 punktą ir išdėstyti jį taip:
„11.1. Bankas turi nuolat veikiančius nestruktūrinius padalinius - paskolų komitetą, vidaus audito komitetą, atlygio komitetą, skyrimo komitetą, rizikos komitetą ir rizikų valdymo komitetą. Komitetų sudarymo ir veiklos tvarką bei kompetenciją nustato teisės aktai, šie įstatai, komitetų nuostatai ir kiti Banko organų priimti dokumentai. Vadovaujantis įstatymais bei priežiūros institucijos teisės aktais vidaus audito komitetą, atlygio komitetą, rizikos komitetą ir skyrimo komitetą sudaro, jų kompetencijas ir veiklos tvarką nustato bei tvirtina jų nuostatus Taryba.“
Papildyti banko įstatus naujais 11.6 ir 11.7 punktais, juos išdėstant taip:
„11.6. Skyrimo komitetas siūlo kandidatus į laisvas Banko organų narių vietas ir rekomenduoja Banko organams arba Susirinkimui juos svarstyti, įvertina Banko organų narių įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą Banko organe, teikia su tuo susijusius pasiūlymus ir išvadas, vertina Banko organų struktūrą, dydį, sudėtį, veiklos rezultatus bei atlieka kitas jo nuostatuose nustatytas funkcijas.
11.7. Rizikos komitetas pataria Banko organams dėl bendros esamos ir būsimos Bankui priimtinos rizikos bei strategijos ir padeda prižiūrėti, kaip strategija įgyvendinama Banke, tikrina, ar siūlant Banko klientams įsipareigojimų ir turto kainas visiškai atsižvelgta į Banko verslo modelį ir rizikos valdymo strategiją, bei atlieka kitas jo nuostatuose nustatytas funkcijas.“
Įgalioti banko administracijos vadovą pasirašyti pakeistus įstatus ir organizuoti pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka po to, kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas įregistruoti įstatų pakeitimą, susijusį su įstatinio kapitalo padidinimu.
Dėl audito įmonės rinkimo.
Nuspręsta:
Išrinkti 2016 ir 2017 metų Banko ir Grupės konsoliduotoms metinėms finansinėms ataskaitoms bei konsoliduotam metiniam pranešimui patikrinti nepriklausomą audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“.
Nustatyti 2016 ir 2017 metų Grupės konsoliduotų metinių ataskaitų audito paslaugų kainą, neviršijančią 81 tūkstančio eurų (be PVM) per metus, tame skaičiuje Banko - 38 tūkstančių eurų (be PVM).
Dėl stebėtojų tarybos narių rinkimo.
Į stebėtojų tarybą išrinkti: Arvydas Salda, Gintaras Kateiva, Ramunė Vilija Zabulienė, Darius Šulnis, Martynas Česnavičius, Peter Reiniger ir Valdas Vitkauskas.
Nustatyta, kad:
naujai išrinktos stebėtojų tarybos kadencijos pabaiga yra 2020 metų eilinio visuotinio banko akcininkų susirinkimo diena;
pirmą kartą į stebėtojų tarybą išrinkti asmenys tarybos narių pareigas pradės eiti tik gavus Lietuvos banko leidimą.
Susirinkimo paskirti dividendai bus mokami ir nemokamos akcijos bus skirstomos pagal susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje akcininkų turimą akcijų skaičių. Teisių apskaitos diena – 2016 m. balandžio 13 d.


3 pav. Energijos Skirstymo Operatorius pirkimo signalas @0.876.


4 pav. Amber Grid pirkimo signalas @1.30.


5 pav. Vilkyškių pieninės pozicijoje – atsigavimo ženklai. Kaina jau verčiasi per Raudoną balansą dieniniame grafike.


6 pav. Balandžio aukso fjūčerių kaina laikosi po Aligatoriumi. Skant, korekcija.


Apžvalgą parengė: Nojus.


 

Taip pat skaitykite

Ar euforija kapitalo rinkose reiškia tvarų augimą?

ECB posėdžio belaukiant: ar galimas netikėtas sprendimas?

Nafta: išlieka teigiama prognozė

2016 m. Vasario 12 d. Biržos apžvalga

2016-11-28 | Rinkos aktualijos 2016-09-08 | Rinkos aktualijos 2016-09-02 | Rinkos aktualijos 2016-02-12 | Rinkos aktualijos

Komentaraisprkuliantai
sprkuliantai

34 komentarai

2016 08 03 12:04     #36048
pav. Balandžio aukso fjūčerių kaina laikosi po Aligatoriumi. Skant, korekcija. lau vit nau chao
2017 04 24 13:53     #36611
As a farmer, I'm still a little baffled at the magnitude of perceived knowledge, expertise, and strongly held beliefs of people, most of whom have never set foot on a farm. People settle on whose "facts" they have decided to believe, and won't be shaken by any information to the contrary. As previously stated, U.S. farms are well over 90% family owned and multi-generational. Most farmers look upon their farm as an extension of themselves and their families, generations past and future. I will always choose to eat conventionally-produced food, and will provide that for my children and grandchildren. I won't state my reasons why as they wouldn't be accepted by many.
I will gladly state my compassion for the hungry people in the world. I don't want to take away from their right to eat for the sake of over-hyped issues . I will also proudly point out that farmers are not unchanging and don't work in a static environment, but order essay online products too. They constantly adapt new technology and new techniques as they strive for a better way. The breaking plow has been dead now for many years, and the improvement in sustainability is constantly and dramatically improving.

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2017 Tipro Group UAB